2014-09-22

Dane nie umieszczone w BIP

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1764) zwanej dalej Ustawą, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 
Wniosek składa się:
 
Szczegółowy opis sposobu postępowania przedstawia Art. 13-15. Ustawy. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust.2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji (Art 16)
 
Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu (Art. 5. Ustawy) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 14 dni.
 
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr. 204, poz. 1195) wprowadziła instytucję ponownego wykorzystania informacji publicznej.
 
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
W przypadku nie spełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 

 

 

Zarządzenie Dyrektora PSSE w Gdyni Nr 14/2013 z 22 października 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty tytułem zwrotu kosztów udostępnienia informacji publicznej (Zarządzenie w wersji pdf do pobrania w załącznikach).

Załączniki

  Zarządzenie Dyrekt...r_14_2013.pdf 1002,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_o_udost_pni...ublicznej.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek_o_ponowne_w...ublicznej.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek_o_ponowne_w...ublicznej.pdf 90,07 KB (pdf) szczegóły pobierz