2014-09-19

Majątek PSSE w Gdyni

Stan na 31.12.2016r.
 
Wartość księgowa netto środków trwałych: 8973993,46 zł, w tym:
 
gr. 4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 45947,46zł
gr. 6. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty: 36014,39 zł
gr. 7. środki transportu: 78306,67 zł

gr. 8. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 45191,46 zł