2014-09-22

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PSSE w Gdyni

DEKLARACJA POLITYKI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
PSSE W GDYNI

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni jest powołana do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego osób przebywających na terenie miasta Gdynia.

Naszym celem jest:

  • zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi Klienta, która zawsze jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami zintegrowanego systemu zarządzania,
  • kształtowanie wśród pracowników Stacji przekonania o znaczeniu ich pracy oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy i bezpieczeństwo posiadanych przez nich informacji,
  • utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań w Oddziale Laboratoryjnym oraz spełnienie wszelkich wymagań Klienta, które nie naruszają kryteriów akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie (Nr Certyfikatu AB 513) oraz nie zmniejszają zaufania do jego kompetencji, bezstronności, oceny lub rzetelności działań.

Powyższe cele osiągamy przez wdrożenie, utrzymywanie i stałe doskonalenie zintegrowanego system zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego o wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001:2009 w PSSE w Gdyni,
  • PN-EN ISO/IEC 17020:2012 w Oddziale Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
  • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w Oddziale Laboratoryjnym,
  • PN-ISO/IEC 27001:2014 w PSSE w Gdyni.

Wszyscy pracownicy maja możliwość czynnego zgłaszania wniosków o wprowadzenie działań korygujących, zapobiegawczych lub doskonalących w PSSE w Gdyni.

Najważniejszym elementem naszej organizacji są kompetentni i wykwalifikowani pracownicy, którzy są świadomi celów jakie chcemy osiągnąć, znają swoje obowiązki, uprawnienia i ograniczenia wynikające  z wymagań zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.

Z uwagi na charakter naszych działań zobowiązuję pracowników do zachowania poufności zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz naszego systemu zarządzania.

Kierownik Laboratorium jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrej praktyki profesjonalnej oraz do jakości badań w usługach świadczonych Klientom Laboratorium.

Za stosowanie niniejszej polityki  oraz procedur zintegrowanego systemu zarządzania obowiązujących w PSSE w Gdyni odpowiada Dyrektor oraz każdy pracownik na swoim stanowisku pracy.

Deklaruję pełne zaangażowanie w rozwój naszej Stacji na rzecz poprawy jej funkcjonowania oraz lepszej obsługi Klientów.

 

 

                                    Zatwierdził:  lek.med. Tomasz Kiliński - Dyrektor PSSE w Gdyni

Gdynia, dnia 26.02.2015r