2014-09-22

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PSSE w Gdyni

DEKLARACJA POLITYKI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDYNI

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni jest powołana do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego osób przebywających na terenie miasta Gdynia.

Mając na uwadze naszą misję oraz potrzeby stron zainteresowanych, dążymy do stałego podnoszenia jakości naszych działań, jak i bezpieczeństwa gromadzonych informacji oraz prawidłowego przeciwdziałania potencjalnym zachowaniom korupcyjnym w organizacji, stawiamy sobie do realizacji poniższe cele:

 • zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi Klienta, która zawsze jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,
 • skuteczne zabezpieczenie przetwarzanych przez Stację informacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji powierzonych przez Klientów, przetwarzanie ich z zachowaniem poufności, dostępności i integralności,
 • podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz jakości prowadzonych usług, bezpieczeństwa informacji oraz działań antykorupcyjnych,
 • utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań w Oddziale Laboratoryjnym oraz spełnienie wszelkich wymagań Klienta, które nie naruszają kryteriów akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie (Nr Certyfikatu AB 513) oraz nie zmniejszają zaufania do jego kompetencji, bezstronności, oceny lub rzetelności działań,
 • wdrożenie wymagań systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 37001:2017 w terminie do 31 grudnia 2018 roku,
 • dostosowanie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji do wymagań normy
 • PN-ISO/IEC 27001:2017 w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Powyższe cele osiągamy przez wdrożenie, utrzymywanie i stałe doskonalenie zintegrowanego system zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania działaniami antykorupcyjnymi opartego o wymagania norm:

 • PN-EN ISO 9001:2015w PSSE w Gdyni,
 • PN-EN ISO/IEC 17020:2012 w Oddziale Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w Oddziale Laboratoryjnym,
 • PN-ISO/IEC 27001:2014 w PSSE w Gdyni,
 • PN ISO 37001:2017 w PSSE w Gdyni.

Wszyscy pracownicy mają możliwość czynnego zgłaszania wniosków o wprowadzenie działań korygujących lub doskonalących oraz są uprawnieni do aktywnego uczestnictwa w procesach planowania, wdrażania, utrzymywania, sprawdzania, działań korygujących i doskonalących oraz wszelkich innych działań realizowanych na rzecz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PSSE w Gdyni.

Najważniejszym elementem naszej organizacji są kompetentni i wykwalifikowani pracownicy, którzy są świadomi celów jakie chcemy osiągnąć, znają swoje obowiązki, uprawnienia i ograniczenia wynikające  z wymagań zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Z uwagi na charakter naszych działań zobowiązuję Kierownika Laboratorium do przestrzegania zasad dobrej praktyki profesjonalnej oraz do jakości badań w usługach świadczonych Klientom Laboratorium, a wszystkich pracowników PSSE w Gdyni zobowiązuję do:

 • zachowania poufności zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • przestrzegania wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • aktywnego przeciwdziałania korupcji zgodnie z przyjętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

Dyrektor PSSE w Gdyni, rozumiejąc konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa usług - deklaruje pełne wsparcie dla podejmowanych działań w zakresie jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa gromadzonych informacji, przeciwdziałania korupcji oraz zapewnienie niezbędnych zasobów i czasu na realizację powyższych celów.

Za stosowanie niniejszej polityki  oraz procedur zintegrowanego systemu zarządzania obowiązujących w PSSE w Gdyni odpowiada Dyrektor oraz każdy pracownik na swoim stanowisku pracy.

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron wewnątrz i na zewnątrz PSSE w Gdyni.

      

                                    Zatwierdził:  lek.med. Tomasz Kiliński - Dyrektor PSSE w Gdyni

Gdynia, dnia 08.01.2018r

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się