2014-09-22

Skargi i wnioski

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
TRYB SKŁADANIA:
1.   Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków (Pn-Pt) w godz. : 9:00 – 14:00
2.   Miejscem składania skarg i wniosków jest Sekretariat PSSE w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 50 (parter, pok. 007).
3.   Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Oddział Organizacyjno-Prawny. Skargi i wnioski rozpatrują komórki organizacyjne merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).
4.   Składając skargę lub wniosek należy podać
  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
  • adres wnoszącego
SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE:
  • pisemnie
  • telefaksem
  • pocztą elektroniczną
  • ustnie do protokołu
UWAGA 1: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
UWAGA 2: Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW: 
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 

TRYB ODWOŁAWCZY:
  1.  Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
  2. Skarżący/ niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni może podtrzymać swoje stanowisko.
  3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.