2014-09-22

Status prawny - wprowadzenie

PSSE jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat wykonawczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, który jest częścią Państwowej Inspekcji Sanitarnej działającej na terenie miasta Gdyni (Schemat organizacyjny).

 

PSSE działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1412),
  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48 poz. 283).
  3. Decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej nr 586-19-92-158 z dnia 28.01.1999r
  4. Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON nr 000877476 z dnia 08.05.2009 r.
  5. Decyzji o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej 22-1177 z dnia 22.01.2010 r.
  6. Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni z dnia 06 sierpnia 2012r. z późniejszymi zmianami.
  7. Regulaminu Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni z dnia 18 lutego 2014 r.