2014-09-22

Status prawny - wprowadzenie

PSSE jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat wykonawczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, który jest częścią Państwowej Inspekcji Sanitarnej działającej na terenie miasta Gdyni (Schemat organizacyjny).

 

PSSE działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1412),
  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48 poz. 283).
  3. Decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej nr 586-19-92-158 z dnia 28.01.1999r
  4. Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON nr 000877476 z dnia 08.05.2009 r.
  5. Decyzji o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej 22-1177 z dnia 22.01.2010 r.
  6. Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni z dnia 06 sierpnia 2012r. z późniejszymi zmianami.
  7. Regulaminu Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni z dnia 18 lutego 2014 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się