2014-09-23

Zadania PSSE w Gdyni

Stacja realizuje zadania powierzone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez państwowego inspektora sanitarnego;
 2. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
 3. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
 4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 5. działalności przeciwepidemicznej;
 6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 7. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 8. przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych;
 9. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
 10. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń;
 11. sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
 12. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
 13. prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 14. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 15. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
 16. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;
 17. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 18. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
 19. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji;
 20. realizowanie zadań obronnych ochrony zdrowia;
 21. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Stacji, a w szczególności spraw finansowo-księgowych, pracowniczych i administracyjno-gospodarczych.

Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych Stacji przedstawaia Regulamin Organizacyjny PSSE w Gdyni (kliknij, aby zobaczyć).